Instalacje gazowe są bezobsługowym, ekonomicznym i wygodnym sposobem ogrzewania pomieszczeń oraz wody. Liczne zalety omawianej instalacji sprawiają, że jest ona najpopularniejszym rodzajem instalacji grzewczej, którą wykorzystuje się w: firmach, domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych. Wyróżniamy dwa rodzaje instalacji gazowych, które różnią się konstrukcją systemu oraz postacią wykorzystywanego gazu: płynny LPG i ziemny. Niezależnie od rodzaju gazu istnieją pewne elementy wspólne, od których jakości zależy trwałość i bezpieczeństwo instalacji – kurki do instalacji gazowych. W niniejszym artykule przybliżymy rolę, jaką spełniają kurki gazowe i przedstawimy stawiane im przez ustawę wymagania.

Jakie są rodzaje i rola kurków w instalacji gazowej?

Wyróżnia się dwa rodzaje kurków, niezbędnych w funkcjonowaniu instalacji gazowych: główny (odcinający) i kulowy (trójnik).

  • Kurek główny (odcinający) stanowi granicę pomiędzy instalacją gazową wewnętrzną i zewnętrzną. Jest on częścią armatury regulacyjnej, która pozwala kontrolować dopływ gazu lub całkowicie go odciąć. Początkiem omawianej instalacji jest przyłącze gazowe, na którym to znajduje się interesujący nas kurek główny. Jego zadaniem jest odcięcie dopływu gazu, kiedy zajdzie taka potrzeba. Obok niego powinien znajdować się gazomierz.
  • Kurki kulowe (zawory kulowe) są częścią wewnętrznej instalacji gazowej. Powstają one z wysokojakościowego mosiądzu. Łączą odbiornik gazu z poszczególnymi przewodami gazowymi, umożliwiając ich kontrolę i czyszczenie. Należą one do armatury regulująco-odcinającej. Wyróżnia się dwa rodzaje kurków kulowych: proste, typu S i kątowe, typu A.

Podstawowe wymogi bezpieczeństwa instalacji kurków gazowych

Gaz należy do bezpiecznych paliw grzewczych, pod warunkiem prawidłowego i szczelnego systemu instalacyjnego, który spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Niezbędne jest wykonanie całej instalacji gazowej przez uprawnione do tego zadania osoby oraz użycie bezpiecznych, trwałych i atestowanych materiałów. Aktualnie obowiązującym dokumentem, określającym standardy instalacji gazowych na paliwa gazowe jest rozdział 7 działu IV Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku o warunkach technicznych budynków i ich usytuowaniu,  włącznie z późniejszymi zmianami.

W przypadku kurków gazowych głównych konieczny jest łatwy dostęp do zaworu odcinającego, który nie będzie wymagał demontażu instalacji. Powinno się go umieścić w przeznaczonej na potrzeby przyłącza, wentylowanej, trudnopalnej szafce, która znajduje się na ścianie zewnętrznej budynku. Wymogiem, opisanym w artykule 159 ust. 2 omawianej ustawy, jest zachowanie odpowiednich odległości szafki z kurkiem głównym od zasilanego budynku. Odstęp ten nie może być większy niż 10 m w przypadku domów jednorodzinnych. W budynkach o znacznej powierzchni możliwe jest zamontowanie kurka głównego w miejscach, które nie są pomieszczeniami, takich jak: bramy, prześwity czy podcienie , w odległości do 2 m od elewacji budynku. Kolejna wytyczna dotyczy zachowania odległości 0,5 m od montowanego we wnęce budynku kurka, do poziomu terenu lub najbliższego otworu budynku. Jeśli zainstalowany jest więcej niż 1 kurek główny, to instalacje gazowe z oddzielnymi przyłączami muszą pozostać rozdzielone. W przypadku zabudowy śródmiejskiej możliwa jest instalacja kurka głównego przed budynkiem lub poniżej poziomu terenu, pod określonymi warunkami. Miejsca, w których znajdują się kurki główne, muszą być odpowiednio oznakowane.

Odpowiedzialność za zgodność kurków gazowych z aktualnie obowiązującymi wytycznymi ponosi ich producent. Kurki do instalacji gazowych powinny charakteryzować się pełną szczelnością i wieloletnią niezawodnością. Ponadto niezbędna jest zgodność kurków gazowych z normami Unii Europejskiej (obecnie Dyrektywą 2014/68/UE), pozytywna opinia PZH i certyfikat zatwierdzenia UDT. Jeśli producent z własnej woli, regularnie oddaje do testowania  niezależnemu laboratorium, swoje produkty to znaczy, że zależy mu na utrzymaniu ich najwyższej jakości i warto mu zaufać.

No Comment

Comments are closed.